huisregels & algemene voorwaarden


Huisregels

 • Laat je hond van tevoren goed uit. Je kunt je hond eventueel aan de zijkant van de weg nog even uitlaten. Hier geldt echter ook een opruimplicht, dus neem voldoende poepzakjes mee. De poepzakjes kun je kwijt in de vuilnisbak op het trainingsveld. De parkeerplaats is geen uitlaatplek, ruim het ook hier even op!!! 
 •  Mocht je hond onverhoopt toch op het terrein van de hondenschool zijn behoefte doen, ruim dit dan direct even op! 
 • Honden dienen ALTIJD en OVERAL aangelijnd te zijn, tenzij de instructeur toestemming geeft je hond los te laten (bij oefeningen) 
 • Honden niet aangelijnd bij elkaar, zoek een eigen plekje op (dit om eventuele aanvaringen tussen honden te voorkomen 
 • Betalingen dienen contant of per overschrijving bank te geschieden, hiervoor ontvang je een factuur. Indien deze tijdig is betaald, heeft de instructeur het recht de cursist te weigeren. 
 • Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn tijdens de training. Alleen in noodgevallen mag, in overleg met de instructeur, de telefoon ingeschakeld zijn. 
 • Bij slechte weersomstandigheden kan het zijn dat we de lessen moeten afzeggen. Deze les komt dan te vervallen voor de hondenschool. 
 • Voor behendigheid geldt: bij vorst (-5 graden), langdurige regenval en sneeuw gaan de lessen niet door. Voor alle overige cursussen gaan de lessen niet door bij langdurige regenval, sneeuw en ijzel. Check bij twijfel ALTIJD de website of bel even naar de hondenschool.
 • Mocht de les niet doorgaan ontvang je zo vroeg mogelijk een whats'app bericht of sms bericht. Check voordat je naar de hondenschool komt je mobiel.
 • Bij slecht weer is het de bedoeling dat je ZELF naar de hondenschool belt of even op de site kijkt om te zien of de lessen zijn afgelast. Er zal op de eerste pagina van de website melding worden gemaakt van het aflassen van de trainingen. 
 • Mocht je klachten of kritiek hebben over de training, je instructeur of over andere zaken, bespreek dit dan met je instructeur. Alle instructeurs staan open voor kritiek, daar kunnen we van leren. We vinden het veel fijner als jullie je kritiek uiten, dan gewoon niet meer naar de lessen komen. We zijn nooit te oud om te leren! 
 • Wij hanteren voor alle trainingen een minimum leeftijd van 16 jaar. In uitzonderlijke gevallen maken wij een uitzondering. In dat geval beslist de instructeur. 
 • Indien wij van mening zijn dat een cursist zijn hond, medecursisten of instructeur “onheus bejegend” houden wij te allen tijde het recht om iemand van ons terrein te verwijderen 
 • Ben je een keer afwezig, geen probleem. Afmeldingen graag 24 uur van te voren via what's app of sms naar 06-41447078, deze les is echter wel voor rekening van de cursist en de les kan niet worden ingehaald
 • Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald of terug betaald. Mocht je door omstandigheden meerdere lessen achtereen missen, meldt dit dan aan je instructeur, dan zoeken we in overleg naar een passende oplossing 
 • Alle volwassen honden dienen voldoende ingeënt en getiterd te zijn. Voor puppy’s wijkt dit af 
 • Iedere bezoeker is welkom om te kijken bij de training. Wel moeten bezoekers aan de kant blijven om de honden en cursisten niet af te leiden

Algemene Voorwaarden

Hondenschool Kynodogs is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Centraal Gelderland onder nummer 57604703.

 

Artikel 1: begrippen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 1. Hondenschool: bovengenoemde onderneming die, in uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen cursussen en activiteiten aanbiedt.
 2. De cursist: de wederpartij van de hondenschool.
 3. De overeenkomst: de overeenkomst waarbij de hondenschool zich jegens haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden cursus of activiteit.

 

 

Artikel 2: Inschrijving cursus

 

 1. De cursist meldt zich aan door te reageren op het aanbod van de hondenschool. Dit kan zowel schriftelijk, mondeling als via internet (door het verzenden van een e-mail) geschieden. Mondelinge aanmelding geschiedt en is bindend wanneer de cursist ook naam, adres van zichzelf en leeftijd en naam van de hond opgeeft. Een mondelinge aanmelding van een cursist welke reeds eerder een cursus heeft gevolgd bij de hondenschool geschiedt door het bevestigen – aan het eind van een lopende cursus – door te willen gaan voor een volgende cursus onder het vermelden van de hondenschool welke volgende cursus tot de mogelijkheden behoort van de betreffende cursist.
 2. Indien de cursist minderjarig is, is de handtekening van ouder of voogd vereist. Indien een minderjarige cursist reeds eerder een cursus bij de hondenschool heeft gevolgd, is de mondelinge bevestiging van de ouder of voogd voldoende.
 3. De cursist ontvangt na aanmelding bericht wanneer en of het gewenste aanbod beschikbaar is en of de cursist in aanmerking komt voor het betreffende aanbod.
 4. De overeenkomst komt tot stand na bevestiging van de cursist dat deze gebruik maakt van het betreffende aanbod. Deze bevestiging kan zowel schriftelijk, mondeling als via internet (door het verzenden van een e-mail) geschieden. De bevestiging verplicht tot het betalen van het cursusgeld.
 5. Uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus ontvangt de cursist de benodigde gegevens van dag en tijdstip van de cursus.
 6. De cursist voldoet de cursusgelden door contante betaling bij de eerste les of door middel van overschrijving per bank voor aanvang van de eerste les.
 7. In geval van niet tijdige betaling door de cursist kan de hondenschool na herinnering en na het verstrijken van de in de herinnering gestelde termijn de overeenkomst ontbinden.
 8. Alle kosten welke door de hondenschool moeten worden gemaakt om de door haar toekomende gelden te innen zullen worden verhaald op de cursist.

 

Artikel 3: in aanmerking komen voor een cursus

 

 1. De hondenschool geeft aan wanneer en of een cursist in aanmerking komt voor een bepaalde cursus uit het aanbod van de hondenschool.
 2. Indien een cursist minderjarig is,
 3. komt de cursist niet in aanmerking voor een cursus indien de cursist onder de leeftijd van 16 jaar is, met uitzondering van de kindercursus.
 4. komt de cursist in aanmerking voor een cursus indien de leeftijd van de cursist ouder dan 16 jaar is. In overleg met de hondenschool dient tijdens alle of sommige lessen een volwassen begeleider – niet meer dan 2 verschillende personen – aanwezig te zijn.
 5. Puppytraining:
 6. De cursist komt eerst in aanmerking voor de puppytraining wanneer de hond waarmee deel wil worden genomen aan de cursus, tussen de leeftijd van 8 weken en 16 weken is, mocht uw hond ouder zijn dan 16 weken dan komt u in aanmerking voor de beginnerscursus
 7. Gehoorzaamheid
 8. De cursist komt eerst in aanmerking voor de cursus vervolg opleiding gehoorzaamheid wanneer er een positief advies is van de hondenschool deel te nemen aan deze cursus.
 9. Behendigheid:
 10. De cursist komt eerst in aanmerking voor een cursus behendigheid wanneer de hond waarmee deel wil worden genomen aan de cursus, boven de leeftijd van 15 maanden is indien het een hond van formaat small of medium betreft. Voor een hond van formaat large geldt een minimum leeftijd van 18 maanden. Bij de indeling van formaat wordt uitgegaan van de reglementering van de behendigheidswedstrijden georganiseerd onder de auspiciën van de Raad van Beheer.
 11. Indien de hondenschool op enig moment van mening is dat behendigheid geen juiste keuze is, op grond van gedrag dan wel gezondheid van de hond, kan de hondenschool de hond uitsluiten van verdere deelname.
 12. Inenting
 13. De cursist komt eerst in aanmerking voor een cursus gehoorzaamheid of behendigheid wanneer de hond is ingeënt volgens de reguliere inenting en ingeënt is tegen kennelhoest .
 14. Vooraf of bij aanvang van de cursus kan de hondenschool vragen naar inenting en naar de leeftijd van de hond. Indien deze niet kan of kunnen worden getoond, kan de hondenschool besluiten de cursist inclusief hond uit te sluiten van verdere deelname aan de cursus.
 15. Indien een hond waarmee een cursus of activiteit wordt gevolgd, loops wordt tijdens de cursus of activiteit, is het de hond niet toegestaan deel te nemen tijdens de loopse periode. Er vindt geen restitutie van cursusgelden plaats voor de gemiste lessen.
 16. Restitutie van gemiste lessen vindt evenmin plaats bij ziekte of vakantie van cursist dan wel bij ziekte van de hond.
 17. Alleen in overleg met de directie van de hondenschool kan van artikel 3.7 en 3.8 worden afgeweken.

 

 

 

Artikel 4: Annulering door de hondenschool

 

 1. Een cursus heeft een minimum aantal deelnemers nodig voordat doorgang plaatsvindt. De hondenschool informeert de cursist uiterlijk 2 dagen voor de eerste cursusdag indien de cursus geannuleerd wordt. Indien de cursist geen bericht ontvangt, kan deze er van uit gaan dat deze doorgang vindt.
 2. Alleen in geval van overmacht kan een cursus binnen 2 dagen voor aanvang worden geannuleerd. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

 

 

Artikel 5: Annulering door de cursist

 

 1. Indien een cursist de cursus annuleert nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, zijn de volgende bedragen aan de hondenschool verschuldigd.
 • bij annulering langer dan 3 weken voor aanvang van de cursus is geen betaling verschuldigd;
 • bij annulering tussen 3 en 1 week voor aanvang van de cursus: 50% van de cursusgelden;
 • bij annulering vanaf 1 week voor aanvang van de cursus of later: 100% van de cursusgelden.
 1. Alleen in overleg met de directie van de hondenschool kan van artikel 5.1 worden afgeweken.

 

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid van de hondenschool

 

 1. De hondenschool is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, tengevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende oorzaken.
 2. Alle aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de door een dierenarts in rekening gebrachte kosten of tot vergoeding van ten hoogste eenmaal de cursusgelden.
 3. Bij onherstelbare schade respectievelijk verloren gaan van het dier is de hondenschool ten hoogste aansprakelijk voor de aanschafwaarde van het verloren gegane dier, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen.
 4. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van de hondenschool op internet of andere publicaties binden de hondenschool niet.

 

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid van de cursist

 

 1. De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen van derden worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van de organisatie, haar medewerkers en de locatie waar de cursus dan wel activiteit plaatsvindt.
 2. De hondenschool adviseert een goede W.A. verzekering af te sluiten. Vaak valt (maar) 1 hond onder de standaard W.A.verzekering.

 

 1. De cursist, inclusief hond(en) die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door de directie van de hondenschool van (voortzetting) van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.

 

 

Artikel 8: geschillen

 1. Op overeenkomsten gesloten met de hondenschool is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst